26 May, 2013

26 May 2013

Raag Puriya Dhanashree, Raag Mishra Kafi, Shuddh Kedar Natya Sangeet, Bhajan in Bhairavi : Anand Bhate (Vocal), Bharat Kamat (Tabla), Suyog Kundalkar (Harmonium)